ترویج فروش (Promoting sales )

یکی از رکن های اصلی بازاریابی ترویج فروش محصول در نزد مخاطب است.

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی محصول صورت گرفته کانال های توزیع و ارائه محصول تثبیت شده (حداقل مشخص شده است) و نمایندگان فروش و رویه عملکرد آنها مشخص و قابل اجرا شده باشد و همچنین مکان مخاطب،قیمت محصول،بسته بندی و… تمام تکمیل شده و در مرحله نهایی قرار داشته باشد

ترویج فروش

شناساندن محصول و یا خدمات ( ترویج فروش ) می‌تواند بر ۲ گونه با شد ، اول محصول یا خدمات کاملاً جدید و ناشناخته و دوم شکل که محصول و خدمات در آن شناخته شده است و ما محصول مشابه و یا خدمات مشابه ای را بعد از دیگران می‌خواهیم ارائه دهیم در هر دو گونه ترویج محصول لازم و ضروری است در نوع اول...

ادامه مط


/ 0 نظر / 11 بازدید